SUCCESS: First Day of Limited Face-to-Face Classes

Limited Face-to-Face Classes Benchmarking – Alapan 1 Elementary School

Sa pagpapatuloy ng ang Expanded Limited Face-to-Face Classes sa ikatlong linggo nito, unti-unti nang nagiging bahagi ng kultura ng paaralan ang mga gabay sa tamang pagsasagawa ng ganito pagtuturo. Makikita ang pagsisikap ng mga mag-aaral na matuto sa kanilang masigla at maagang pagpasok. Ang kanilang pagkasabik na matuto ang nagbibigay inspirasyon sa ating mga guro na patuloy na mapabuti ang kalidad ng bawat edukasyon. Hindi rin matatawaran ang sipag ng lahat ng kawani ng atin paaralan sa pagpapanatili ng kaligtasan at tamang pag-ingat sa COVID-19.

Isang malaking karangalan para sa Alapan 1 Elementary School ang maging huwaran ng iba sa pagsasagawa ng Expanded Limited Face-to-Face Classes na pinagsisikapang mapabuti ng Kagawaran ng Edukasyon – Lungsod ng Imus. Ang ganitong pagtuturo ay nangangailangan na masusing paghahanda. Upang mabigyan ng sapat na kalaman ang ibang paaralan sa tungkol sa Limited Face-to-Face Classes, naging bukas ang Alapan 1 Elementary School sa kanila upang tingnan ang mga naging paghahanda ng ating paaralan at maging halimbawa.

Watch: Galaw Pilipinas: Calisthenics Exercise Program

Ang pagbibigay buhay sa kwentong ito ay bahagi ng mas pinalawak na pagtuturo ng Alapan 1 Elementary School. Ginagamit ang ganitong pamamaraan bilang kampanya na bahagi ng BaBiBu at Sulong EduKalidad ng Kagawaran ng Edukasyon at Dibisyon ng Lungsod ng Imus.

Read: About the Value of Education and Training in the country’s development

Perhaps the most pressing challenges the school faces are that of ensuring that all learners become competent readers. Learners who experienced problems in reading quickly fall behind their more skilled classmates in their ability to decode and comprehend text. The initiative is in response to the rapidly changing learning environment of present and future learners and will introduce aggressive reforms to globalize the quality of basic education in the Philippines.

Leave Comments Here

Scroll to Top
%d