Ang Alapan 1 Elementary School ay nagsisikap na maparating sa lahat ng magulang at mag-aaral ang mga kasalukuyang kaganapan sa ating minamahal na paaralan.

Ngunit kung minamarapat mong itigil ang pagpapadala ng Automated Email Nofitication kagaya ng iyong natanggap, mainam na ilagay lamang ang iyong email address sa ibaba.


Scroll to Top